Ana Men
AMPUL
SINEK CIHAZI
AVIZELER
MASA LAMBALARI
SOKAK ARMATURU
Marka Arama
Marka Seiniz
Sipari Takibi
Sipari Takip Bilgileri
Bilmeniz Gerekenler
Kargo Teslimat Þartlarý
Sipariþ Takibi
Gizlilik ve Güvenlik
Satýþ Sözleþmesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Satýþ Sözleþmesi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.teknikelaydinlatma.com alýþveriþ sitesine hoþ geldiniz.
Lütfen www.teknikelaydinlatma.com adresli alýþveriþ sitesinde yer alan ürünleri satýn alma ve siteyi kullanma þartlarýný okuyunuz. Siteyi kullanmanýzýn aþaðýda yer alan kullaným ve satýn alma þartlarýný kabul ettiðiniz anlamýna geldiðini unutmayýnýz.

GENEL
www.teknikelaydinlatma.com satýn alma ve kullaným þartlarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Siteyi kullanmanýz deðiþen þartlarý da kabul ettiðiniz anlamýna gelir. www.teknikelaydinlatma.com, sitenin belli bölümlerini deðiþtirme, silme, ekleme ve yer deðiþtirme haklarýný saklý tutar.

SÝTE ÝÇERÝÐÝ
Aksi not edilmediði takdirde, bu sitede yer alan resim, illüstrasyon, tasarým, icon, fotograf, video clip ve metinleri içeren tüm malzemeler (toplu olarak içerik) www.teknikelaydinlatma.com'in fikri mülkiyet haklarý dahilinde deðerlendirilir ve bu fikri mülkiyet haklarý korumasý altýndadýr. Site ve içeriði sadece ticari olmayan (siteden ürün satýn alýnmasý haricinde) bireysel kullanýma yöneliktir. Bu sitede yer alan içeriði sadece bireysel kullaným amacýyla yükleyebilir veya kopyalayabilirsiniz. Yine bu sitede yer alan hiç bir içeriði ve/veya baðlantýlý yazýlýmý (yukarýda belirtilmediði sürece) yayýnlayamaz, daðýtamaz, aktaramaz, türevi bir içerik oluþturamaz, satamaz, üretemez veya ticari amaçlý kullanamazsýnýz.

KULLANICI YORUMLARI, GERÝ DÖNÜÞLERÝ, POSTA KARTLARI
Bu siteyi kulanarak veya baþka bir yolla www.teknikelaydinlatma.com' a yollanan tüm kullanýcý yorumlarý, fikirler, geri dönüþler, posta kartlarý ve diðer gönderiler kullanýcýlarýmýzýn mülkiyetindedir. Böyle bir durumda 3.þahýslar bu yorumlarý ticari veya ticari olmayan bir amaçla kullanabilir. www.teknikelaydinlatma.com bu yorumlarý gizli tutmak, yorum için her hangi bir tazminat ödeme veya yorum yapan kullanýcýya cevap vermek zorunluluðunda deðildir. Siteye yollanan hiç bir yorumun üçüncü þahýslarýn copyright, marka, gizlilik, þahsi veya mülkiyet haklarýný ihlal etmeyeceðini kabul etmektesiniz. Siteye yollanan hiç bir yorumunuzun kanun dýþý, tacizkar veya müstehcen içerikte olmayacaðýný þimdiden kabul etmektesiniz. Yapýlan yorum içeriðinden sadece yorumu yapan kiþi sorumludur.www.teknikelaydinlatma.com demografik bilgilerinizi kimliðinizi açýklamadan kullanabileceðini kabul etmektesiniz. Sitenin çekiliþlerine, yarýþmalarýna, promosyonlarýna ve/veya promosyonel bilgi veya ürün güncelleme isteklerine katýldýðýnýz takdirde aofmarket.com bilgilerinizi pazarlama ve promosyon amaçlý kullanabileceðini kabul etmektesiniz.

www.teknikelaydinlatma.com SÝZÝNLE OLAN ÝRTÝBATI
www.teknikelaydinlatma.com size sitedeki deðiþiklik veya eklemeleri, ürün ve hizmetlerini veya Uygun bulduðu her hangi baþka bir konuyu bildirmek için elektronik posta yollamasýný þimdiden kabul etmektesiniz.

ÜRÜN BÝLGÝSÝ
Bazý www.teknikelaydinlatma.com ürünleri fiziksel maðazalarda da satýlabilir. Bazý durumlarda ise www.teknikelaydinlatma.com da yer alan ürünler fiziksel maðazalarda bulunmayabilir. Sitede yer alan tüm fiyatlar Türk Lirasý cinsinden olup sadece Türkiye ve Kýbrýs Türk Cumhuriyeti için geçerlidir.

RENKLER
Sitemizde yer alan ürünlerinizin renklerinin mümkün olan en etkin þekilde görülebilmesi için tüm çalýþmalar Büyük dikkatle yapýlmýþtýr. Bununla birlikte kullandýðýnýz monitörden dolayý renklerde farklýlýklar oluþabilir.

DÝÐER WEB SÝTELERÝNE LÝNKLER VE HÝZMETLER
Bu sitede yer alan dýþ hizmet ve kaynaklara yönlendirilmiþ ve içeriði www.teknikelaydinlatma.com tarafýndan kontrol edilmeyen linklerin sorumluluðu sadece ve tamamen bu hizmet ve kaynaklarin sahiplerine aittir.

FERAGAT
Hiç bir þekilde bu sitenin kullanýmýndan doðabilecek durumlardan www.teknikelaydinlatma.com sorumlu tutulamaz. Kullanýcýlar hür iradeleri dahilinde siteyi gezer ve kullanýrlar. Zaman zaman sitede yer alan bilgilerde ürün tanýmlarýna, fiyatlara veya ürün stok bilgilerine de yansýyan tipografik yanlýþlar, genel hatalar veya unutulan noktalar olabilir.sitemiz bu hatalarý, yanlýþlarý veya unutulan noktalarý deðiþtirme veya güncelleme hakkýný önceden haber verme ihtiyacý duymadan saklý tutmaktadýr (buna sipariþini verdikten sonraki zaman da dahildir). Bu durumun ortaya çýkaracaðý rahatsýzlýktan dolayý özür dileriz. Bu sebeplerden dolayý eðer www.teknikelaydinlatma.com  sitesinden aldýðýnýz üründen memnun kalmazsanýz iade þartlarý dahilinde ürünü iade edebilirsiniz. Lütfen Ýade Þartlarýný Ýnceleyiniz.

TAZMÝNAT
Bu sitenin kullanýmýndan dolayý hic bir sekilde ganodeva pazarlamayý her hangi bir yasal talep, iddia, bedel, hasar veya avukat giderleri de dahil harcamalardan mesul tutmayacaðýnýzý þimdiden kabul etmektesiniz.

MUHTELÝF
Baska bir sekilde belirtilmediði sürece www.teknikelaydinlatma.com ürünleri sadece Türkiye Cumhuriyet’i ve KKTC’de satýlmaktadýr ve ürün sorumluluklarý tedarikçi firmalara aittir. Bu site ganodeva ekibi tarafýndan , Türkiye’de kontrol edilmekte ve yönetilmektedir. Bu Sözleþme’den kaynaklanan tüm uyuþmazlýklar ile Sözleþme’den dönme ve tazminata iliþkin talepler hususunda TC ADANA/ Mahkemeleri ve Ýcra Müdürlükleri münhasýran yetkilidir.

FESÝH
Bu sözleþme siz veya www.teknikelaydinlatma.com tarafýnda feshedilene kadar geçerlidir. Bu sözleþmeyi istediðiniz an bitirebilirsiniz. Ancak bu durumda aksi belirtilmediði takdirde siteyi kullanma hakkýndan da vazgeçmiþ olursunuz. www.teknikelaydinlatma.com istediði an ve hiç bir uyarýya gerek duymadan sözleþmeyi feshedebilir ve bu sözleþme kurallarýnýn her hangi birini ihlal ettiðiniz takdirde siteye giriþinizi engelleyebilir. Yine aksi belirtilmediði sürece sözleþmeyi feshetmeye karar verdiðiniz takdirde bu siteden kopyaladýðýnýz, indirdiðiniz veya baþka bir yolla elde ettiðiniz her türlü malzemeyi imha etmek zorundasýnýz.

www.teknikelaydinlatma.com dan aldýðýnýz her ürün, üretici firmasýnýn garantisi altýndadýr.
Almýþ olduðunuz ürünü kullanmadan (deneme amaçlý kullanýlabilir ancak orjinalliði bozulmamalýdýr) tahrip etmeden/bozmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde teslim aldýðýnýz þekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, ürün faturasýný ve iade sebebini içeren bir dilekçe ile iade edebilirsiniz.

Sevkiyat sýrasýnda zarar gördüðünü düþündüðünüz paketleri teslim aldýðýnýz kargo yetkilisi önünde açýp kontrol ediniz. Eðer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasýna tutanak tutturarak ürünü teslim almayýnýz. Ürün teslim alýndýktan sonra kargo firmasýnýn görevini tam olarak yerine getirdiðini kabul etmiþ olduðunuzu unutmayýnýz.
Orijinal ambalajý zarar görmüþ, tahrip edilmiþ vesair þekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.
Müþteri ürünü, kendisine teslim edildiði andaki durumu ile geri vermekle ve kullaným söz konusu ise kullanma dolayýsýyla malýn ticari deðerindeki kaybý tazminle yükümlüdür.
Müþterinin ürünü iade etmesi veya alýþveriþinden caymasý halinde, iade edilen ürün firma yetkililerine'e ulaþtýðý andan itibaren onbeþ (15) iþ günü içerisinde ürün bedeli iade edilir.
firma , üründe ve ambalajýnda herhangi bir açýlma, bozulma, kýrýlma, tahrip, yýrtýlma, kullanýlma ve sair durumlarý tespit ettiði hallerde ve ürünün müþteriye teslim edildiði andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.
Ürün müþteriye ulaþtýktan sonra ortaya çýkabilecek arýzalar için, üretici firmanýn yetkili servislerine baþvurulmalýdýr.
Yukarýdaki þartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti müþteri tarafýndan ödenecektir..

ÜRÜNÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ
www.teknikelaydinlatma.com iade iþlemlerinde Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde hareket eder.
Sitemizde birbirinden çok farklý ürünler yer almaktadýr. Bu yüzden ürünü satýn alýrken iade þartlarýný da incelemenizi tavsiye ederiz.
Orijinal ambalajý bozulmamak ve ürüne zarar vermemiþ olmak kaydýyla paketin üzerine iade yazmayý unutmayýnýz. Ayrýca müþteri hizmetlerimize info@senotomotiv.com.tr a yollayacaðýnýz e-posta veya 05413128090 no’lu telefondan ulaþabilirsiniz. Müþteri hizmetlerinden iade iþleminiz ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz.
Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda 05413128090  numaralý telefondan bize ulaþabilirsiniz
Çaðrý Merkezi Pazartesi-Cumartesi günleri arasýnda 05413128090 nolu telefondan hizmet vermektedir. Ancak iade etmek için detaylý bilgi Müþteri Temsilcileri tarafýndan verilmektedir. Müþteri hizmetleri hafta içi 10:00 – 18:00 arasýnda 05413128090 nolu telefondan hizmet vermektedir.

SÝPARÝÞÝMÝ NASIL ÝPTAL EDERÝM
Sipariþleriniz ayný gün içerisinde kargoya verildiði için mesai saatleri içerisinde iletiþim bilgilerimizden bizlere ulaþarak iptal edebilirsiniz. Eðer ki sipariþiniz kargoya verilmiþse ürünü iade ederek ödemenizi geri alabilirsiniz.

www.teknikelaydinlatma.com - Ýnternetteki Alýþveriþ Dünyanýz
Sepetim
Sepetinizde u anda herhangi bir rn bulunmamaktadr.
Frsat rnleri

Dviz Kurlar
EUR = TL
USD = TL
Haber Listesi
Haber listemize kaydolarak tm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Ana Sayfa | ndirimdekiler | Yeni Eklenenler | letiim | Gizlilik ve Gvenlik | Sat Szlemesi | Sipari Takibi

Copyright 2010

Bu site Adana Web Hizmet .com tarafindan kurulmustur. Akll ehir